CTO, Yitu Tech

IEEE/IAPR Fellow

Youth Council——Shuicheng YAN